Efraïm komt thuis

Wie is Efraïm en waar is hij nu dan? Efraïm is een van de 2 zonen van Jozef en kleinzoon van Jacob (Israel). Hij wordt ook als verzamelnaam gebruikt voor de 10 stammen, die na koning Salomo, wanneer het volk Israël verdeeld wordt in 10 en 2 stammen. De 2 stammen worden Juda genoemd en blijven onder het bestuur van het koningshuis van David. De nakomelingen worden Joden genoemd. De 10 stammen (Efraïm) zijn verstrooid en geassimileerd onder de volken en meestal niet mer herkenbaar, maar de Joden bleven de Bijbelse tradities trouw en een deel is reeds teruggekeerd naar het land, dat sinds 1948 weer onder beheer van de staat Israël is.


Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft.
En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken.
 
Efeziërs 2:14

Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen;
en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.
  Johannes 10:16

De eerste tekst is een uitspraak van Sjaoel (Paulus) over Jesjoea; de 2e een uitspraak van Jesjoea tegen zijn Joodse discipelen. Enkele jaren geleden heb ik mogen ontdekken, dat het hier gaat om de niet-Joodse schapen van het huis Israel. Na het drama van Salomo, als hij later in zijn leven de afgoderij invoert in Israel, verleid door zijn talloze heidense vrouwen, wordt hem het oordeel aangezegd: later na zijn dood wordt het grootste deel van Israel afgesneden (10 stammen), die dan de naam gaan krijgen 'ISRAEL'  en ook wel de verzamelnaam 'EFRAIM'. Door afgoderij wordt deze stammen uiteindelijk over heel de aarde verstrooid en hebben zich vermengd onder de volken; ze hebben hun identiteit verloren.
De overige 2 stammen (Juda en Benjamin) worden dan JUDA genoemd. Dit blijft onder het bestuur van Salomo's zoon, vanwege de beloften aan David gedaan. JUDA / de Joden heeft haar identiteit behouden, door Thora te blijven onderhouden, ook als ze later door afval / afgoderij worden verbannen en uiteindelijk ook over heel de aarde verstrooid worden.
Veel Joden (en anderen, die zich bij haar gevoegd hebben) zijn inmiddels teruggekeerd naar Israel ('alya gemaakt'); maar wereldwijd zijn er ook nog miljoenen Joden, die deze stap nog niet hebben kunnen maken.

EFRAIM (de 10 stammen) zullen ook uit de volken te voorschijn komen en naar hun vaderland Israel terugkeren. Volgens de Bijbel is dat een zo groot wonder, dat er dan zelfs niet meer aan het wonder van de uittocht uit Egypte gedacht gaat worden.
Een heel interessante tekst (Genesis 48:19) met betrekking tot Efraïm is de zegen, die Jacob aan zijn kleinzoon geeft en wat op een profetische verwijzing lijkt, wat dan in veel latere tijden gaat gebeuren: 

Maar zijn vader [Jacob] weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij [Manasse] zal ook tot een volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder [Efraïm] groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. 

Jesjoea verzamelt ook deze nog verborgen stammen, die over heel de wereld onder de volkeren verspreid zijn  Er zijn verschillende teksten in de profeten boeken, die hier duidelijk naar verwijzen; Ezechiël 37 spreekt er wel heel duidelijk over. Het eerste gedeelte gaat over het fysieke herstel van Israel (dal van de dorre doodsbeenderen) en het 2e gedeelte spreekt dan over de 2 stokken, die in de hand van de profeet tot één worden. Hij moet dit dan als volgt uitleggen:

19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt de Heere YeHoVaH: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israels, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand. 
20 De houten nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder ogen. 
21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere YeHoVaH: Ziet, Ik zal de kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land; 
22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te samen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. 

Aan de éénheid zullen wij herkend worden. We zijn bevoorrecht in deze tijd van herstel te mogen leven en te zien, hoe de verblinding weg genomen wordt:

Het is bemoedigend, dat er steeds meer belangstelling komt voor de wortels van ons geloof. Het begin van het herstel van de breuk wordt zichtbaar in het groeiend aantal Messiaanse gemeenten/huisgroepen; gelovige uit de volken (= gojiem), samen met de Joodse gelovigen.

Alleen JHVH is goed!/Gemeente


© Gerard.K.Boersma   - laatst gewijzigd: 31 januari 2022