Gemeente als Lichaam van Jesjoea in deze tijd

Inleiding

Herstel band met Israël      Efraïm komt thuis

Bijbelse gedenkdagen (moadiem) 
Sjabbat      Pascha - Pesach - Pasen     Pinksteren - Sjavoeot - wekenfeest     Nieuwe Maan     Feest der Bazuinen (Jom T'roea)    Grote Verzoendag - Jom Kippoer    Loofhuttenfeest - Soekot    

 
Genesis / Be'reesjiet 1:1 'de 7 woorden'     Herstel van naam van Gods Zoon: Jesjoea
Heiliging  Heilige Geest (Kadosj Roeach)         Bijbelse geheimenissen worden ontsluierd

Al sinds heel lang ervaar ik een zekere onvrede met de huidige wijze van kerk/gemeente zijn.
Als je de huidige kerk vergelijkt met het begin in Handelingen 2 e.v., dan is er nog maar heel weinig van overgebleven.
Bepaalde tradities zijn gebleven; het Woord wordt nog steeds verkondigd, maar het mist de praktische uitwerking in het leven van alle dag. Door de jaren heen werd me meer en meer duidelijk, dat we ver van Gods Woord zijn afgedwaald, al wordt het meestal met de mond nog wel beleden.
Zo is Jesjoea (ik gebruik deze naam i.p.v. de beter bekende naam Jezus - verderop lees je waarom) een bespotting voor de wereld geworden door het beeld, wat we als Zijn lichaam aan de wereld hebben laten zien. Is dat wellicht ook de reden waarom de naam 'Jezus' tegenwoordig zo vaak ijdel wordt gebruikt als stopwoord?
Het is tekenend, dat m.n. kerkgangers nogal eens beschaamd werden in hun gedrag, vergeleken met onkerkelijken:  teleurstellende ervaring, met als gevolg verbittering en kerkverlating. Ook kan de huidige leegloop van veel kerken daar niet los van worden gezien.
In januari 1998 heeft God mij op bijzondere wijze geopenbaard, dat Hij niet langer genoegen neemt met leugen - onwaarheid - onechtheid. Zoals ik het heb ervaren, wil Hij nog een kans geven voor zijn kinderen tot bekering van alle onechtheid en terug te keren tot de bron en zonder compromis, radicaal Jesjoea te volgen en zo in eenheid met Hem, Zijn ware beeld aan de wereld te tonen.
Ook werd me duidelijk, dat religie de plaats in heeft genomen van de relatie, die onze hemelse Vader steeds heeft gewild en waarvoor Hij Zijn eniggeboren Zoon Jesjoea als mens op aarde liet geboren worden en door Zijn kruisdood de verbroken relatie herstelde.
Het is bemoedigend te ervaren, dat we nu in deze tijd van herstel leven. God herstelt Zijn orde en maakt de bruid gereed voor de komst van Jesjoea en de  bruiloft.
Tijdens Soekot (Loofhuttenfeest) 2014 werd ik heel bijzonder bemoedigd en bevestigde God, dat Hij bezig is met herstel. Herstel in relatie met Hem en met de andere Lichaamsdelen, het openbaar worden van Efraïm (de verborgen stammen), die Hij gaat verenigen met Juda (Ezechiël 37). Van deze bijzondere ervaringen en geestelijke lessen, maakte ik een verslag met foto's en video, die je via de link kan downloaden.
In 2016 maakte ik kennis met een bijzondere Bijbelse leefgemeenschap in Zuid-Engeland, die leeft zoals je kan lezen in het boek Handelingen: The Twelve Tribes - na lectuur gelezen te hebben, heb ik hun site bekeken. Dat sprak me wel aan en vervolgens heb ik contact
gemaakt. Hun visie is om samen te leven zoals beschreven staat in Handelingen 2. Dat heeft mij altijd al aangesproken en nu kon ik het mee maken. Er zijn hier verschillende gezinnen met kinderen van heel jong tot ouder en daarnaast alleenstaanden, jong en oud en vanuit verschillende nationaliteiten (wel meest Engelstalig). Men viert de Bijbelse feesten, waarbij alles ook zoveel mogelijk praktisch wordt gemaakt. Ik heb dit leven 2 jaar kunnen meemaken en daarvan maakte ik verslagen, die je op aanvraag toegestuurd kan krijgen. We leven in een boeiende tijd, waarin niet alleen Juda thuis komt, maar alle 12 stammen hun ware identiteit ontdekken als Bruid van Jesjoea.

N.B.
Ik stel je opmerkingen, vragen en commentaar op prijs; het is mijn bedoeling, om Bijbels gefundeerde informatie te geven en we kunnen elkaar aanvullen en corrigeren.  Klik op: Gerard.K.Boersma

Een aantal zaken, die ik in de loop der jaren heb mogen ontdekken: 

Herstel band met Israël  1)

Ik heb me wel eens afgevraagd, hoe dat zou moeten en wanneer dat zou gebeuren.

'Ze kunnen bidden wat ze willen, maar die eenheid zal er nooit komen, zonder eenheid met het Joodse deel: terugkeer naar de wortel en alle on-Bijbelse doctrines verwijderen.'  Ik heb dat toen ook kunnen delen. Nu zijn we inmiddels vele jaren verder. Er is hier en daar wel eens wat beleden. Maar van werkelijke bekering is tot dusver geen sprake. De menselijke doctrines en tradities blijken meestal nog steeds belangrijker dan Gods Woord. Inmiddels zijn er wel allerlei gemeenten en huisgroepen ontstaan, waar men de Bijbelse feesten onderhoudt en tracht te leven naar het Woord.


Efraïm komt thuis

Wie is Efraïm en waar is hij nu dan? Efraïm is een van de 2 zonen van Jozef en kleinzoon van Jacob (Israel). Hij wordt ook als verzamelnaam gebruikt voor de 10 stammen (zie ook Ezechiël 37), die na koning Salomo, wanneer het volk Israel verdeeld wordt in 10 en 2 stammen. De 2 stammen worden Juda genoemd en blijven onder het bestuur van het koningshuis van David. De nakomelingen worden Joden genoemd. De 10 stammen (Efraïm) zijn verstrooid en geassimileerd onder de volken en meestal niet mer herkenbaar, maar de Joden bleven de Bijbelse tradities trouw en en deel is reeds teruggekeerd naar het land, dat sinds 1948 onder beheer van de staat Israel is.  Verder lezen...


Bijbelse feesten: Moadiem (מוֹעֵד mo-eed = vastgestelde tijd)

We lezen in de Bijbel over allerlei feesten / gedenktijden, die op bepaalde vastgestelde tijden (moadiem), die in Leviticus 23 beschreven staan. Deze feesten / gedenkdagen hebben allerlei bepalingen en zijn zeker niet vrijblijvend.  Ze worden wel ten onrechte Joodse feesten genoemd, maar het zijn Gods vastgestelde tijden met profetische betekenis en ze vormen tevens a.h.w. Gods agenda, wat vooral nu actueel is m.b.t. de nog niet vervulde feesten als Feest der Bazuinen (Jom Teroea)

1Kor. 15:52 SV: "In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden".. en : "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; "(1Thess. 4:16;SV)

en Loofhuttenfeest (Soekot) het laatste feest, verwijst naar de laatste oogst, wanneer alles is voltooid. Zacharia 14:16-19
Verder lezen...

Naar boven

Heiliging

"Daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten." Joël 2:28,29
Bovenstaande woorden uit de Bijbel beginnen in vervulling te gaan ook wat betreft de gezichten, en voor ons is dit een teken dat de komst van de Bruidegom
nabij is, zelfs voor de deur staat. Het middernachtelijk uur komt naderbij. Daarom willen wij Gods volk deze aantekeningen ter hand stellen. Wij hebben in de marge naar de Bijbelteksten verwezen, zodat deze waarheden kunnen worden getoetst aan het Woord van God.

"Toetst alles en behoudt het goede". 1 Thess. 5: 21
Met de gelovige bede dat deze boodschappen aan velen hoop en bemoediging zullen brengen, sturen wij ze naar Zijn eigen volk nu wij de tijd van vervolging en beproeving tegemoet gaan. Laten wij stil zijn en luisteren naar wat de Heer ons, kinderen van deze aarde, te zeggen heeft. Hem zij in de gemeente lof, dank en ere toegebracht. Nu en tot in eeuwigheid.
Ik werd op verschillende wijze herinnerd aan de heidense oorsprong ven het on-Bijbelse kerstfeest (o.a. via Internet en Joël-nieuws), compleet met kerstboom en ballen. Hiervan was ik me al lang bewust maar het werd mij nu duidelijk, dat ik hier niet meer aan mee mag doen. Via bovenstaande links lees je uitgebreid over de heidense oorsprong,
Inmiddels las ik het boek van ds. J. den Admirant: Tempelreiniging vandaag; dit boek overtuigde mij nogmaals van het feit, dat God bezig is, kromme zaken recht te krijgen.  De diensten ter verootmoediging en schuld belijdenis zijn en waren zeer belangrijk. We zijn er echter niet met alleen schuldbelijdenis, maar het zal verder gevolgen moeten hebben: afrekenen met alle dwalingen uit het verleden; kortom: bekering is nodig.

Herstel van Namen (JHVH) en van de Zoon: Jesjoea (via links meer info hierover)

Jesjoea  betekent 'JHVH redt', t.o. de vertaalde naam uit het Griekse woord Iesous: Jezus,  Jesus, Jesoe, Gèsoes, Isa, etc., die geen betekenis heeft en waar je dus ook niet dit verband kan maken.

Voor mezelf lijkt het me trouwens ook logisch om in elke taal de naam gelijk te laten, zoals dat ook gebruikelijk is bij mensen. Dat de naam Isa ook wordt gebruikt als naam voor Jezus, geeft ook verwarring. Isa in de Koran is niet de Zoon van God en heeft ook een heel andere opdracht als Hij terug komt naar de aarde: hij zal namelijk de joden en de christenen straffen.
Dat is des temeer van belang, waar het gaat om namen met een belangrijke betekenis, zoals in dit geval. En helemaal als God Zelf de opdracht geeft Hem zo te noemen.

Ik ben wel steeds meer gaan inzien, dat het ook eigenlijk wel vreemd is, dat waarschijnlijk als enige persoon Jesjoea in bijna elke taal weer een andere naam krijgt, terwijl dit verder niet gebeurt, behalve dan dat i.v.m. de uitspraak de woorden wel eens anders worden geschreven (bijv. Allah, Budha of Boedha en ook Jesjoea-Yeshua = Engelse schrijfwijze van zelfde uitspraak). Ook als ik aan mijn eigen naam denk, zou ik in elke andere taal toch dezelfde naam hebben en ook niet accepteren, dat men mij bijvoorbeeld Jerry, Gerald, Gerhard, George of YiRaPon of i.d. zou noemen, maar ik hou mijn naam Gerard.
Op een moment is er besloten deze aanpassing van Zijn naam te hanteren. Het heeft er zeker ook toe bijgedragen, dat met name Joden, Jezus moeilijk als de Messias kunnen aanvaarden.
De naam heeft niet de betekenis, die zijn originele naam Jesjoea ( יֵשׁוַּע Jesjoea`) heeft; het is een 'vertaalde'/vervormde Griekse naam.
Verder is natuurlijk in de loop der eeuwen ontzettend veel onrecht en kwaad de Joden aangedaan juist in de naam van Jezus.

Al met al was dit genoeg reden voor mij, om vanaf toen de naam Jesjoea te gaan gebruiken, al heeft men mij dat nog wel eens kwalijk genomen. Het gekke is, dat veel christenen, die moeite hebben met de naam Jesjoea, totaal geen problemen hebben met de Engelse vertaling van de Griekse naam: Jesus (uitgesproken: Djiezus). De naam Jesjoea draagt het hele evangelie feitelijk al in zich. M.i. helpt het ook om de door ons opgerichte muur tussen  Joodse en de niet-
Joodse gelovigen  af te breken.
De belofte van Jesjoea zal namelijk uitkomen: 'het zal worden één kudde en
één Herder' - Johannes 10:16

Naar boven

De Heilige Geest

Na Jesjoea's hemelvaart, moesten zijn discipelen wachten in Jeruzalem, tot de 'Heilige Geest' (Kadosj Roeach) over hen zou worden uitgestort, hetgeen inderdaad na enkele dagen gebeurde tijdens het Pinksterfeest. Van tevoren had Jesjoea hen hierover al  onderwezen (Johannes 16:5-15). Hij zou van hen weggaan en terugkeren naar de Vader en dan zou de Trooster komen, de Geest der waarheid.
- Hij zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel.
- Hij zal de weg wijzen tot de volle waarheid, omdat Hij niet uit zichzelf spreekt:

- Al wat Hij hoort, zal Hij spreken

- De toekomst zal Hij u verkondigen

- Hij zal Jesjoea verheerlijken, want Hij neemt uit het Zijne en verkondigt het.


Jesjoea was volledig mens tijdens zijn leven op aarde. Zijn kracht lag in zijn volmaakte en innige relatie met zijn Vader en in de volmaakte eenheid met Hem. Hij kon alleen maar datgene doen, wat Hij 'de Vader had zien doen' (Johannes 5:19,20). De Geest gaf Hem inzicht en wijsheid, openbaarde wat Hij wel of niet moest doen.  Jesjoea koos ervoor, alleen dat te doen. Zo bleef Hij in het volmaakte plan van God voor zijn leven.
En dat is precies wat Hij ook bedoelde voor zijn volgelingen. De eerste discipelen hebben dat ook meegemaakt. Na de uitstorting van Gods Geest, veranderen de discipelen van een bang verslagen groepje, tot een krachtig en vrijmoedige groep getuigen, die eerder Jesjoea's opstanding uit de dood hebben mogen ervaren, maar nu dit opstandingsleven ook zelf ervaren en daarom vanuit de kracht van de Heilige Geest, dit ook kunnen uitdragen en met woord en daad hun Meester kunnen volgen.
Dit is ook hetgeen veel christenen ontbreekt. Vaak zien we de nood en willen ingrijpen: bidden om en proclameren van genezing, bevrijding etc. Vervolgens teleurstelling, omdat er niets gebeurt. Hoe zit dat dan met al die beloften?
Eerst moet er open communicatie zijn met onze Vader:
Heer, wat mag ik doen in deze nood, wat wilt U dat er nu gebeurt?
Wat mag ik doen: alleen maar luisteren, misschien bemoedigen of vermanen?
Welk specifiek woord mag ik uitspreken namens U?
Is het de tijd en gelegenheid, om genezing/bevrijding uit te spreken?
Het sleutelwoord is:  'communicatie', een diepere en innige relatie met de Vader, door de
Kadosj Roeach.
Dit is ook hetgeen ik te vaak mis in mijn eigen leven en waarnaar ik me uitstrek.
Het is de reden, waarom de gemeente in de wereld nu meestal niet als echt overkomt: haar belijdenis, woorden zijn zo anders dan de praktijk. We zijn vaak niet effectief en efficiënt, omdat we niet weten, wat Gods wil specifiek in die situatie is en dan maar blindvaren op ervaring, traditie of Bijbelteksten.

Ik geloof in een nieuwe uitstorting van de Kadosj Roeach in onze dagen; maar ik denk dat er van tevoren iets moet gebeuren: verootmoediging, terug naar de wortels, gehoorzaamheid aan Gods woord en zijn principes.  Die zaken in orde brengen, waarvan we reeds overtuigd zijn dat ze niet in orde zijn.

Naar boven
Bijbelse geheimenissen worden ontsluierd
Gods Woord heeft is veel meer, dan een tekst, die je ook in boeken leest; er zit een diepere betekenis in.
In veel Bijbelverhalen zit een profetische betekenis, die ons iets leren over de geschiedenis, maar ook over de toekomst. Jesjoea sprak vaak in geheimenissen, net als Zijn en onze Vader in de Tenach (oude testament).

Vooral in onze tijd, zien we meer en meer openbaring, omdat we als bruid klaar moeten zijn, zonder vlek of rimpel, voor de spoedige komst van de Bruidegom. We moeten hervormd worden door de vernieuwing van ons denken; vrij komen van Babylon, het wereldse denken met haar principes, die tegenover gesteld zijn aan die van God (zie ook de principes van het Koninkrijk, zoals Jesjoea die onderwijst in Mattheüs 5 - 7.

Een mega legpuzzel

Geheimenissen worden ontsluierd, onze verblinding wordt weggenomen, maar niet in één keer en ook per persoon verschillend.
We krijgen a.h.w. stukjes van een mega legpuzzel. Elk kind van God heeft deze stukjes, de ene meer dan de andere. Als we dan in gesprek met elkaar komen, op een open en respectvolle manier, vanuit Gods liefde en in eenheid van Geest, is mijn ervaring, dat tijdens het gesprek God er openbaring aan toevoegt. Daarom is delen, vermenigvuldigen.

Als ik over een bepaalde zaak wat mocht zien -  er was wat verblinding weggenomen - a.h.w. van enkele stukjes van de puzzel samen al 'een mooi plaatje' had en enthousiast daarover was en anderen iets anders over het zelfde onderwerp inbrachten was dat ook een heel mooi plaatje. Maar het leken 2 verschillende plaatjes. Tijdens het delen gaf God dan op hetzelfde moment er de verbindingsstukjes bij en zagen we opeens samen een veel groter en mooier deel van de puzzel!

'Hebreeuws denken' tegenover het 'Grieks denken'
In mijn beleving is dat het '
Hebreeuws denken' tegenover het mij zo bekende 'Grieks denken'.
In het 'Grieks denken' deelt de ontvanger van de openbaring zijn kennis. Als er dan iemand anders iets heel anders ook gelooft van God te hebben ontvangen is er een conflict. Beiden geloven in dezelfde God. Dus dat betekent als ik zeker ben van God iets te hebben ontvangen, dan moet de ander een 'valse profeet' zijn.
Daarbij zal de kennis, die de 'Griekse denker' doorgeeft, bij de ontvanger nooit 100% gelijk over komen, het zal altijd minder zijn. Bij dit kennis doorgeven (hetgeen meestal met preken het geval is) gaat dus een deel van de boodschap verloren. En dat proces zal zo verder gaan.
Ik kwam tot de conclusie, dat dit 'Hebreeuws denken' deel van het geheim is van Joodse slimheid en goede ontwikkeling (onderwijs systeem - vele Nobel prijzen). Daarbij wel uit ervaring aantekenend, dat niet elke Jood ook het Hebreeuws denken hanteert,  maar nog wel eens 'Grieks' denkt, dus eenzijdig en vanuit eigen richting de ander wil overtuigen.
Het genoemde voorbeeld 'delen=vermenigvuldiging' principe m.b.t. Goddelijke openbaring zal m.i. alleen maar werken bij de genoemde 'eenheid van de (heilige) Geest'.
Naar boven
                   

1Johannes 10:16, Romeinen 11:16-21
2)  Sjabbat, deel 1 & 2 door Gerard Wijtsma
3)  Zie ook  Geschiedenis en achtergrond/van Kerst
4)  Zie 'Liefde Aanvaarding en Vergeving' van Jerry Cook, hoofdstuk 3
5)  Idem, hoofdstuk 4© Gerard.K.Boersma   - laatst gewijzigd: 31 januari 2022