Jesjoea (God redt zijn volk)

Jesjoea - God redt zijn
              volk

  Alzo zegt JHVH, JeHoVáH (de HEERE): dat is Mijn Naam. Jesaja 42:8
Mijn visie 

Zoals geschreven: ..want uit Tsion zal de wet uitgaan en het woord van JeHoVáH uit Jeruzalem. Jesaja 2:3

Inderdaad heeft het Woord van JeHoVáH ons bereikt, door Zijn Heilige Geest in de vorm van een nieuwe openbaring met betrekking tot Zijn Naam, de Naam van de Messias en Zijn Woord van Jeruzalem.
De openbaring gaat over de naam Jezus; deze naam komt van de Griekse naam Iêsous. De eeuwen door in de geschiedenis, heeft de mensheid de naam Iêsous, later Jezus, gebruikt zonder te weten, dat er een betekenis is in deze naam Iêsous.

In ons taalgebruik wordt 'Jezus' vaak gebruikt als vloek of stopwoord.

Als onze Schepper aan iemand een naam geeft met een heel belangrijke betekenis, dan heeft geen mens het recht, om deze te veranderen in een betekenisloze naam.
Hoeveel temeer geldt dat voor Zijn eigen Zoon, onze Verlosser, door wie wij vergeving van onze zonden mogen ontvangen en daardoor het eeuwige leven!

Maar de boodschapper van JeHoVáH zei tegen de Joodse jonge vrouw Mirjam מִרְיָם
(niet Maria - door mensen bedacht):  '...je zult zijn naam heten: Jesjoea.' (Lukas 1:31 SV)
'En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Jesjoea; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.' (Mattheüs 1:21 SV).

Alleen in het Hebreeuws of Aramees, is de uitleg verklaarbaar.
....

Voor de Joden geldt: '..... dat hun de Woorden Gods zijn toevertrouwd.'Romeinen 3:2 En wel in hun eigen taal: Hebreeuws.

.....
De naam Jezus is geen vertaling van Zijn juiste en ware naam Jesjoea maar een vervanging van zijn heilige naam in een betekenisloze naam Jezus.
Als het een correcte vertaling van Zijn heilige Hebreeuwse naam Jesjoea zou zijn, dan zou de betekenis van Zijn naam hetzelfde zijn zowel in het Engels als in het Grieks.
In het Hebreeuws betekent Zijn naam ‘Jesjoea': In Jah is mijn Redding en Jah staat voor  JeHoVáH , onze hemelse Vader.
In het Grieks heeft de naam Iêsous geen verband met sotêr, het Griekse woord voor redden.

HANDELINGEN 4:12 - ‘En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen anderen Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.' (SV)

Er is slechts een Naam en dat is de naam Jesjoea.
In Jesjoea Messias, in Jah, in JHVH, JeHoVáH is mijn Redding !!

Exodus 23:13 - ‘Ten aanzien van alles, wat Ik u bevolen heb, zult gij op uw hoede zijn; de naam van andere goden zult gij niet noemen, hij zal uit uw mond niet gehoord worden.' (NBG)

Psalm 16:4 - ‘Vele zijn de smarten van hen, die dingen naar de gunst van een andere (god); ik zal hun plengoffer van bloed niet plengen, zelfs hun naam niet op mijn lippen nemen.'

....

Wees gezegend in de naam van Jesjoea, onze Messias, HalleluJáH = Prijs JaHGerard K. Boersma  - 
(laatste aanpassing 1 maart 2022)

Terug