De grootste Rechtszaak ooit .... keer terug naar je Schepper.  [groeiend document]

OORDEEL/TUCHTIGING

Mens is de kroon der Schepping, beheerder van de schepping, de aarde en al wat er op leeft.  (Psalm 8  & Genesis 2)
De mens is het meest ingewikkelde wezen, dat geschapen werd,
De mens werd zelfs geschapen naar het beeld van de Schepper, de almachtige
JeHoVáH
Hij (en zij) werden gemaakt om met Hem een persoonlijke relatie te hebben en deel te hebben aan Zijn scheppingswerk.


In Zijn wijsheid gaf onze Schepper aan de mens een 'handleiding' voor omgang met Hem en met de medemens.
Als we deze handleiding (de BIJBEL) zouden lezen en er naar handelen, zouden we gezegend worden: het zou ons en onze medemens goed gaan. (Deut.eronomium 26)
Maar als je denkt, die wijsheid niet nodig te hebben en zelf wel kan bepalen, wat goed is, dan zou dat slechte gevolgen hebben, niet alleen voor die mens, maar ook voor zijn nageslacht.

De problemen, waar we de laatste jaren (m.n. sinds 2020) mee geconfronteerd worden, gaan  niet buiten JHVH om. Hij heeft alles onder controle.
Voor de Gemeenteraadsverkiezingen '22 maakte ik een document, die los van de politiek, nog actueel is en is via deze link nog te lezen/downloaden: http://alleen-jhvh.nl/URGENTE_oproep_GV2022.pdf

Een bepaalde periode was de Bijbel de bron voor onze wetgeving en m.n. de 'grondwet': de 10 GEBODEN.

10 GEBODEN Exodus WERELD
'CHRISTEN'
1
Alleen JHVH is te aanbidden, geen ander
 20:2-3
X
X/?*
2
Geen beelden van andere 'goden' maken; niet voor hen buigen  20:4-6 X
**/?
3
Geen ijdel gebruik van JHVH's naam*  20:7 X
X/?*
4
Eerbiedig en onderhoud de 7e weekdag: Sjabbat rustdag  20:8-11 X
X/?*
5
Heb eerbied voor je ouders
 20:12 X
?
6
Dood niet *
 20:13 X
X/?*
7
Pleeg geen overspel
 20:14 X
?
8
Steel niet  20:15 X
?
9
Lieg niet (vals getuigenis, misleiding, bedrog)
 20:16 X
?
10
Begeer niet wat van een ander is
 20:17 X
?

*   3 JHVH's naam ijdel gebruiken: woorden als: 'God', 'Jezus', 'Jesus' onbedachtzaam uitspreken als stopwoord.

   God is geen naam, maar titel van de Almachtige. Woorden hebben kracht en werken uit, wat de spreker zegt.

   Zo roep je door te zeggen ('
G.) verdom me', een vloek over jezelf uit; satan heet je graag welkom in zijn eindbestemming
. (Openbaringen 21)

* 1 Sommige 'christenen' / bijv. kerkstroming (PKN) geloven, dat Allah dezelfde 'G_d' is als die in de Bijbel genoemd wordt.
   '
Door gebrek aan kennis (van JHVH's Woord) gaat mijn volk ten onder' (Hosea 4:6)....  In dit geval geen kennis van beide: Bijbel en Koran

   4 Bijna alle 'christenen' vieren de 1e dag v.d. week; ooit eeuwen geleden ingesteld door wereldheerser Constantijn (zelf zonaanbidder)
   6 Veel 'christenen' geloven, dat in sommige omstandigheden je moet kunnen doden: ongeboren babies, ouderen en dat zelfdoding
   mogelijk moet zijn, ingeval van 'ondragelijk lijden' of 'voltooid leven'
** 2 De "Rooms Katholieke Kerk" is het toppunt van heidendom en maakt en promoot beeldaanbidding. Dus niet bij deze groep behorend, maar Babylon. Later hierover meer.

WERELD:
X
De mens levend zonder zich te storen aan JHVH (
JeHoVáH), overtreedt deze 10 geboden, daarin ondersteund door de wetten en voorbeelden van onze overheid (leiders).

'CHRISTEN':
* Zij, die zich 'christen' noemen (deel uit maken van een kerk of groepering), die denken zelf te kunnen bepalen, welke van de 10 geboden ze wel of niet zouden moeten houden. Dit staat wel heel ver af van wat Jesjoea zei:

Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, [die] zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie [dezelve] zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.
Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, [die] zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie [dezelve] zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.
Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. 
Mattheus 5:18-20
Al eeuwen lang hebben we als Nederlands volk JeHoVaH de rug toe gekeerd, wetten vastgesteld, die strijdig zijn met deze 10 Geboden.
We hebben grote misdaden gepleegd in de voormalige koloniën.
Ondanks herhaalde oproepen tot bekering, gepaard met profetische oproepen aan de poltieke en geesteljke leiders is Nederland in toenemende vaart afgegleden naar een staat, waar wellicht Sodom en Gomorra nog positef bij zouden afsteken.
Gewaarschuwd werd voor overstromingsrampen/vloeden.
Maar Nederland denkt het met de technlogie en haar eigen wijsheid wel zonder JeHoVáH te redden.

En nog dageljks wordt Hij meer getergd en Zijn geduld op de proef gesteld

Dus is het niet zo gek, dat we grote problemen hebben:
Misdaad, onrecht, eenzaamheid.
Gigantische belastingen (+ heffingen en verzekeringen), om alle kosten voor ontstane problemen en onzinnige maatregelen te kunnen betalen.
Maar het allerbelangrijkste: de mens is los van haar Schepper en daarom 'geestelijk dood', ook wel een 'innerlijke leeg' genoemd. Dit probleem probeert de mens op allerlei manieren zonder succes op te lossen, door het te zoeken in religie en spiritualiteit en occultisme.
Ieder mens heeft een bepaalde tijd om op aarde te leven en daarna volgt het oordeel.
Elk mens staat schuldig en zal zich eens moeten verantwoorden.

Dit wordt de grootste rechtszaak ooit.....!

Er zijn en worden veel rechtszaken gevoerd tegen onrechtmatig en onwettige maatregelen van de overheid; zie ook: https://www.alleen-jhvh.nl/Veranderingen.html en https://www.alleen-jhvh.nl/Veranderingen.html#PMR
M.n. Viruswaarheid heeft er de afgelopen jaren al verschillende gevoerd en andere (ook internationale) zijn in voorbereiding.
Maar we zien hoe de rechters krom spreken en handelen; zie het de rechtszaak rondom het 'Avondklok-schandaal'.

Er is geen eerlijk rechtsgeding te verwachten van de aardse rechters, omdat zij zelf vaak ook onrechtvaardige mensen zijn en onder druk kunnen worden gezet.


Ook dit werd al in de Bijbel voorzegd:...

Het oordeel begint bij JeHoVáH's huisgezin. (
1 PETRUS 4:17)
Dat is ook zeer terecht: zij hebben de Bijbel, ze weten wat Vader wil en Hem behaagt, doen zich voor als volgeling van Jesjoea maar zijn het vaak niet. Hun verantwoordelijkheid is vele malen groter dan van hen, die in onwetendheid misleid werden, maar wel  rechtvaardig en goed probeerden te leven.

Geen mens weet, wanneer het einde van zijn of haar aardse leven zal zijn.
Dan is er geen mogelijkheid meer om dingen recht te zetten in relatie met de medemens en met onze Schepper.
Op dat moment moet je wachten op het onbekende tijdstip, wanneer de laatste Rechtszaak zal plaatsvinden met de allerhoogste Rechter, die een rechtvaardig oordeel zal uitspreken.
Uiteraard hebben leiders met verantwoordelijkheid voor hun ondergeschikten de grootste verantwoording af te leggen, maar de Bijbel is duidelijk:
Geen mens is rechtvaardig....,    allen zijn afgeweken en derven de heerlijkheid van JeHoVáH.  (Romeinen 3:10-12)

Er is maar
één 'Advocaat', die je al moet kennen voor je sterft en aan Hem je zaak voorgelegd hebben.
Het grote verschil met een aardse advocaat (die deze zaak nooit zou kunnen winnen, is dat deze
'Advocaat' zelf jouw verdiende straf reeds heeft ondergaan en je daarom bij JeHoVáH vrij kan pleiten.
Vervolgens wacht je na de lichamelijke dood, het eeuwige leven in volmaaktheid
, wat nu op aarde al mag beginnen.
Gelukkig worden steeds meer mensen wakker en gaan inzien, dat geen mens, kerk/religie of organisatie een oplossing heeft voor de steeds groter wordende door de mens gemaakte problemen.

Hier lees je over deze mega-rechtszaak (Openbaring 20), waar alle volken voor de allerhoogste Rechter moeten verschijnen.
Hij alleen is rechtvaardig en daar zal gerechtigheid geschieden.
De schuldigen zullen hun straf niet ontlopen.
Je weet niet op welk tijdstip je dit aardse moet verlaten en dan is het te laat en kun je niet meer een beroep doen op Zijn genade. Daarom wacht niet, wanneer je beseft schuldig te zijn, maar maak een afspraak met de 'Advocaat'

Maar het goede nieuws is...

Er is een oplossing voor je persoonlijk probleem:  wordt een kind van de Allerhoogste, onze Schepper. (Johannes 1:12).
Het is belangrijk de genoemde teksten in de context te lezen in je Bijbel of online, in dit geval het hele hoofdstuk: Johannes 1. Zie ook het 1e hoofdstuk van het 1e Bijbelboek Genesis 1

Jesjoea is de Weg, de Waarheid en het Leven .... Johannes 14:6

En maak dan aanspraak op Zijn beloften van vergeving en verlossing.
Je hoeft niet langer op aarde een ellendige tijd doormaken om daarna ook nog onder een verschrikkelijk oordeel te vallen.
Jesjoea heeft de straf gedragen en verlangt ernaar dat je Zijn geschenk aanvaardt.

Persoonlijk heb ik heel lang geleden deze keuze gemaakt en sindsdien heb ik
vergeving, genezing en bevrijding ervaren. Vooral de laatste jaren wordt mijn communicatie met Hem steeds beter en mag ik nu met Hem wandelen en spreken en 'horen' als mijn beste - VOLMAAKTE Vriend.
Dat is een enorme zegen en voor mij waren de afgelopen 2 jaar juist heel goed en had ik  dankzij Zijn genade enorme zegeningen.
Hij verlangt ook naar jou en wil niet, dat je verloren gaat, maar Hij biedt je het eeuwige volmaakte leven aan; Hij wil nu al je Vader en vriend zijn.

Als je een Bijbel hebt, lees dan de bovengenoemde gedeeltes en in hun context.
Je kan ook de Bijbel online lezen. De Statenvertaling (SV) is de oudste en betrouwbare vertaling. De latere andere vertalingen of parafrase versies, zijn gemaakt, om de Bijbel aan te passen aan ons persoonlijk woordgebruik, wat elke keer weer wijzigt (vb.: 'lauw' & 'wreed').
JeHoVáH verandert niet en waarschuwt:
wie iets veranderd (toevoegt of weg laat) aan Zijn Woord, is vervloekt!'TeSJOEWA', een boek geschreven door Teus Schep.

De directe aanleiding van het maken van deze pagina, kwam door het lezen van 'TeSJOEWA' (inkeer, terugkeer, bekering), een boek geschreven door Teus Schep.

Ik was al eerder van plan over de Bijbelse grondwet (de '10 geboden')  te schrijven en werd nu (maart '22) hieraan herinnerd.
Mijn oog viel op dit boek, dat ik al geruime tijd in mijn boekenkast had staan, maar ik had nog nooit de tijd genomen, deze te gaan lezen.


Teus publiceerde dit boek in 2007; zelf heeft hij enkele jaren geleden zijn eeuwige eindbestemming bereikt.
De genoemde stichting ein-or en website was door mij niet op internet te vinden. Mogelijk opgeheven?
Klik op afbeelding voor leesbare tekst.

Achterkant TeSJOEWA
TeSJOEWA  is aantrekkelijk geschreven; leest alsof je een ' boeiende film'  leest.
Het is zowel een historische als profetische roman; gebaseerd op historische feiten en voorzegt heftige
gebeurtenissen, profetische (in nabije toekomst) , over wat Vader tot Zijn kinderen heeft gesproken en wat in lijn is met wat de Bijbel hierover zegt, over de huidige tijd en nabije toekomst.
Tijdens het lezen  werd ik  herhaaldelijk aangeraakt met veel tranen: soms van blijdschap en dan weer met verdriet - ik ervoer dan Vaders' verdriet en pijn.


Hoe spreekt Vader tot Zijn kinderen,,, ?
Allereerst door Zijn Woord: terwijl je leest, springen er als het ware woorden uit, die je aandacht vragen en die je herinneren aan iets, wat je specifiek aan Vader hebt gevraagd.
Verder door:
    - sterke gedachten, die niet logisch (tegen je 'vlees') lijken, maar wel Bijbels gefundeerd zijn.
    - dromen of visioenen
    - fysiek hoorbare woorden
    - ....
Het is belangrijk, alles te toetsen en meerdere bevestigingen (allereerst vanuit het Woord) te vragen.

......

Vragen of opmerkingen?
Graag, via
Gerard K. Boersma


© Gerard K. Boersma   gewijzigd 29-6-2022