Bijbelse 'feesten': Moadiem (מוֹעֵד mo-eed = vastgestelde tijd)

Sjabbat    Pesach   Pinksteren    Bazuinenfeest    Grote Verzoendag    Loofhuttenfeest    Nieuwe Maan    Joodse feesten


We lezen in de Bijbel over allerlei feesten / gedenktijden, die op bepaalde vastgestelde tijden (moadiem), die in Leviticus 23 beschreven staan. Deze feesten / gedenkdagen hebben allerlei bepalingen en zijn zeker niet vrijblijvend.  Ze worden wel ten onrechte Joodse feesten genoemd, maar het zijn Gods vastgestelde tijden met profetische betekenis en ze vormen tevens a.h.w. Gods agenda, wat vooral nu actueel is m.b.t. de nog niet vervulde feesten als Feest der Bazuinen (Jom Teroea)

1Kor. 15:52 SV: "In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden".. en : "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; "(1Thess. 4:16;SV)

en Loofhuttenfeest (Soekot) het laatste feest, verwijst naar de laatste oogst, wanneer alles is voltooid. Zacharia 14:16-19

Instelling van de Gods kalender in het jaar van de uittocht en het eerste Pesach; de Bijbelse kalender: begint Nisan 1, de 1e maand (Exodus 12:2); bij onze kalender is dat meestal in april

הַחֹ֧דֶשׁ הַזֶּ֛ה לָכֶ֖ם רֹ֣אשׁ חֳדָשִׁ֑ים רִאשׁ֥וֹן הוּא֙ לָכֶ֔ם לְחָדְשֵׁ֖י הַשָּׁנָֽה׃

“Deze maand  (Chodesj = חֹ֧דֶשׁ [is] voor jullie, hoofd (Rosj = רֹ֣אשׁ) [van de] maanden, [de] eerste voor jullie van de maanden [van] het jaar (HaShana = הַשָּׁנָֽה) voor jullie” - letterlijke vertaling.

Het houden van de Sjabbat is het 4e van de '10 Geboden', zoals we die lezen in Exodus 20, waaraan (ongeveer evenveel als aan het 2e gebod (afgoderij) de  meeste tekst is gewijd.
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 maar de zevende dag is de sabbat van JHVH, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11 Want in zes dagen heeft JHVH de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende JHVH de sabbatdag en heiligde die.
Het is interessant, dat zo'n ongeveer iedere persoon, zich christen noemend, de 10 geboden onderschrijft, maar de meesten dan toch denken, dat het 4e niet meer geldt of gewijzigd is. Ook worden zij, die ook het 4e gebod willen houden nogal eens 'wettisch' genoemd, wat dan weer niet zou gelden voor het houden van de overige 9...
Er zijn grote financiële beloningen beschikbaar gesteld, als men in de Bijbel kon aantonen, dat God besloten 
zou hebben deze geheiligde (apart gezette) dag, de Sjabbat naar een andere dag te verplaatsen. Het is niemand gelukt!
De 6 scheppingsdagen kregen geen naam, alleen de 7e dus wel. In Israel houdt men vast aan de Bijbelse orde en is het dus: 'de eerste dag - jom risjon, de 2e dag - jom sjini. etc. en de 7e heet dus (jom) Sjabbat, waar onze (westerse) kalenderdagen genoemd zijn naar afgoden. planeten, die aanbeden werden: zon, maan, donar, wodan, Freya, Saturnus etc. - Hetzelfde gebeurde ook met de westerse maandnamen.
In Genesis 2: 2,3 noemt het rusten van God op de 7de dag van de week en het heiligen (apart zetten) van deze dag.
God vond het kennelijk zo belangrijk, dat Hij het noemde als 1 van de 10 woorden, die Hij aan Isra
ël gaf bij de Sinaï (Exodus 20:8-11). ook Jesjoea hield zich aan de Sjabbat; niet als een zware last, maar Hij beleefde en vierde deze dag, zoals het was bedoeld. Al sinds lang is me duidelijk geworden, dat het vieren van de zondag i.p.v. Sjabbat één van de dwalingen was; maar ik had niet het idee, dat deze specifieke dag zo'n belangrijk punt zou zijn in Gods ogen, zolang je maar een specifieke rustdag per week viert.
Jaren later maakte een oudste van de Pinkstergemeente te Drachten, nadat hij zich dit ook bewust werd, hierover een uitgebreide studie 2). Als gevolg van deze ontdekking verliet hij met zijn gezin de gemeente, om in het vervolg Sjabbat te gaan houden. Hier had ik veel respect voor, maar kon zelf nog niet tot deze stap komen.
Jaren geleden hoorde ik een Messias-belijdende Jodin,  Rebecca de Graaf-van Gelder tijdens een toespraak over het verwijt, dat Messias-belijdende Joden vaak kregen, waarom ze zich niet bij de christenen aansloten. Ze betuigde, dat dit niet mogelijk was door de barrières, die christenen hadden veroorzaakt door o.a. de Sjabbat niet te vieren.
Sinds 1998 werd ik verschillende malen herinnerd aan het houden van Sjabbat.
In maart 2000  liet God mij binnen enkele dagen tot 3x toe  zien (terwijl ik er niet mee bezig was of naar zocht), dat Hij de Sjabbat toch erg belangrijk vindt (o.a. Jesaja 56: 4 & 6, Jesaja 58:13); Daarna ben ik ook begonnen, deze dag te 'vieren'; een rustdag om vooral met de dingen van God en Zijn Koninkrijk 'bezig te zijn' en zo mogelijk ook een samenkomst met andere gelovigen te bezoeken.

Inmiddels heb ik gemerkt, dat veel meer broeders en zusters overtuigd worden van het belang van Sjabbat. Ook in Reformatorische kringen wordt men zich steeds meer hiervan bewust. Een voorbeeld is het artikel in Trouw: Ds. G. Abma verkiest sabbat boven zondagsheiliging.

Genesis / B'resjiet 1:1   'de 7 woorden'  - geheimenis m.b.t. profetische betekenis van Sjabbat (lees hele verhaal via link)
Toen ik eens een Bijbelstudie voorbereidde over de Sjabbat, kreeg ik het inzicht, dat
deze 7e dag van de week ook een profetisch feest is - net als de overige Bijbelse feesten. Ik zag het verband met de dagen van de week en de teksten Psalm 90:4 & 2 Petrus 3:8 (1.000 jaar als 1 dag). Sjabbat moet zijn profetische eindvervulling nog gaan krijgen.  Verder lezen...
 
Ook komen er steeds meer huisgroepen die samenkomen op Sjabbat (van vrijdagavond tot zaterdagavond). Er ontstaan huisgroepen, die op Sjabbat op Bijbelse wijze samenkomen, samen delen volgens het 'ieder heeft iets'-principe.

Pesach (פֶּ֥סַח) wordt ook meestal op een andere datum gevierd, dan het heidense/kerkelijke Pasen. Toen er na de eerste eeuwen veel dingen zijn veranderd, christendom tot religie werd en in de 4e eeuw de kerk tot een staatskerk werd gemaakt, was o.a. het gevolg, dat er geen Joodse invloeden meer mochten zijn en vanaf toen werden deze Bijbelse feesten op andere tijden gevierd: Pasen en Pinksteren. Elk jaar op andere tijden; tegenwoordig is er ook steeds grotere invloed van de heidense achtergronden & symbolen van dit 'voorjaars-vruchtbaarheids-feest' zoals de wereld die viert meer: paashaas, eieren, commercie met speciale aanbiedingen en meubelshows etc.

Avondmaal is niet een Bijbels feest, maar een inzetting van Jesjoea tijdens de laatste avond maaltijd met zijn leerlingen, voordat hij als volmaakt Lam geslacht zou worden bij vervulling van Pesach. Dit maal is verbonden met de avond voor Pesach en dan wordt ook begrijpelijk, dat het brood gebroken werd (matsot - ongegiste brood). Een van de bepalingen is dat gedurende 7 dagen er geen gist (beeld van zonde) in het huis mag zijn en men ook geen gegist baksel zoals het gebruikelijke brood, mag eten

Volgens de Bijbel zou dit gevierd moeten worden: ..elke keer, als gij samenkomt.. In veel kerken gebeurt dit nog maar sporadisch en is het verworden tot wel zeer symbolisch met een piepklein stukje brood of cracker en een klein slokje wijn - vaak ook nog in een mini-bekertje; voor elk apart een bekertje, vanwege de 'besmettingsgevaar', zodat het 'drinkt allen daaruit' ook niet meer van toepassing is. Volgens de Bijbel zijn er velen ziek en sterven er voortijdig vanwege onbeleden zonden en dan toch deelnemen aan avondmaal; niet vanwege 'besmettingsgevaar'!

Oorsprong (de heidense wortels) van het voorjaarsfeest Pasen  (via link een video over oorsprong kerst en pasen).

De oorsprong van Pasen dateert terug tot in de oudheid, niet lang na de wereldwijde vloed die in Genesis 6-9 van de Bijbel is vastgelegd. Nimrod, een kleinzoon van Noach, had zich afgekeerd van de God van zijn grootvader en was een tiranniek heerser geworden. Volgens het Bijbelse verslag stichtte Nimrod toen hij koning was Babel, Nineve, Assur, Kalach en andere steden, die allemaal bekend staan om hun levensstijlen die afgrijselijk kwaad en perversie aanmoedigden. Toen Nimrod stierf verafgoodde zijn vrouw, Koningin Semiramis, hem als de Zonnegod, of Gever van Leven. Later zou hij bekend komen te staan als Baäl, en zij die de religie volgden die Semiramis had geschapen zouden Baäl-aanbidders worden genoemd. Zij werden geassocieerd met verafgoding, aanbidding van demonen, mensenoffers en andere praktijken die als boosaardig werden beschouwd. meer.....
Hemelvaart - is niet echt een Bijbels feest, maar m.i. ook niet verkeerd om te vieren, waarin Jesjoea's hemelvaart wordt herdacht, 40 dagen na zijn opstanding.

Ook deze feesten worden om die reden dus op een andere datum gevierd; zie bij Pasen. Vanwege de koppeling 40 dagen na Pasen en 10 dagen na Hemelvaart. Volgens de Gods voorschriften met het gevierd worden 7 weken na de sjabbat, die volgt op het beweegoffer van de eerste korenschoof. Daarom heet het ook Wekenfeest (Sjavoeot). Ook hier is de profetische betekenis duidelijk: Sjavoeot verwijst naar de eerste (graan)oogst, deel werd als offer naar de tempel gebracht. Tijdens Sjavoeot in het jaar van Jesjoea's opstanding en hemelvaart werd Gods Heilige Geest op Jesjoea's discipelen uitgestort en kwamen duizenden tot geloof -> de eerstelingen van de oogst.

Leviticus 23:24  'Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust [sjabbaton] hebben, een gedachtenis des geklanks [ תְּרוּעָ֖ה=t'roea ], een heilige samenroeping.'

Op Jom Teroea wordt op de sjofar (ramshoorn) geblazen en moet het volk zich verzamelen.
Oorspronkelijk was dit blazen met 2 zilveren bazuinen (trompetten), bedoeld voor de strijd of voor de heilige samenkomst, een samenroeping.

Profetische betekenis. God zal zijn volk Israël verzamelen en terugbrengen naar het beloofde land om daar zijn Messias te ontmoeten. Als volgelingen van Jesjoea de Messias weten we, dat Hij al gekomen is en eenmaal terug zal keren. Jesjoea zelf spreekt over de laatste, grote dag van de Bazuin waar iedere Jom Teroea naar verwijst. Het is dus een voorafschaduwing van de wederkomst van Jesjoea, die wordt voorafgegaan door engelen met sjofars, die de uitverkorenen verzamelen.

Mattheüs 24: 30-31 (Herziene Statenvertaling):

'...en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.'

1 Thessalonicenzen 4:16-18 (SV)
16 Want de Heer Zelf zal met een geroep (t'roea), met de stem van een aartsengel, en met de bazuin (sjofar) Gods nederdalen van den hemel; en die in de Messias gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.Leviticus 23: 27."..op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE een vuuroffer offeren. 28 En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods. ...31 Gij zult geen werk doen; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen. 32 Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negenden der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten."
Zacharia 14:16  "En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. 17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen wezen. 18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten."

Leviticus 23:34 "..Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn. 35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gij doen. 36 Zeven dagen zult gij den HEERE vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult den HEERE vuuroffer offeren; het is een verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen. "

Dit feest was in 1e instantie voor Israël bedoeld, om te vieren, dat JHVH (יהוה) voor hen zorgde gedurende de reis door de woestijn. Daarom moeten ze jaarlijks het feest vieren en dan woont men ook in een 'loofhut' (soeka). Het is het belangrijkste Israëlische feest en steeds meer Bijbel gelovigen vieren het met hen in Jeruzalem, door gedurende die tijd in Israël te zijn (september-oktober). Er zijn aanwijzingen, dat Jesjoea in die tijd van het jaar geboren zou zijn. Volgens Zacharia 14, vers 18 & 19,  zullen in de toekomst alle volken optrekken naar Jeruzalem, om dit feest daar te vieren. Een 'voor vervulling' zie je nu als tijdens dit feest vele duizenden gelovigen uit de volken mee lopen in de Jeruzalem mars (via de link een video impressie) en de Israëlische bevolking daarmee bemoedigen en vertroosten.

Tijdens Soekot 2014 had ik in Jeroesjalajiem heel mooie en bijzondere ervaringen, waar ik een verslag met foto's en video van maakte

Zacharia 14:16  "En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. 17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen wezen. 18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten."

De Bijbelse kalender -gebaseerd op de maan- is heel anders dan onze - gebaseerd op de zon. De maan begint zodra een smalle sikkel van de maan (aan rechterkant) zichtbaar wordt en via  tot volle maan (halverwege de maand), eindigd deze met de laatste smalle sikkel aan de linkerkant, komt er weer een nieuwe maand. De 7e maand zou je een sjabbat maand kunnen noemen vanwege de vele moadiem (de vastgestelde tijden van JHVH - zie Leviticus 23)

(Ps 81:3 [SV])

(81:4) Blaast de bazuin in de nieuwe maan, ter bestemder tijd, op onzen feestdag.

(Ps 81:3 HiSB)

תִּקְע֣וּ בַחֹ֣דֶשׁ שׁוֹפָ֑ר בַּ֝כֵּ֗סֶה לְי֣וֹם חַגֵּֽנוּ׃© Gerard.K.Boersma   - laatst gewijzigd: 11-1-2021