BELANGRIJK   - OORDEEL OVER NEDERLAND  - BELANGRIJK                                 Terug naar hoofdpagina 

Toevoeging: WAARSCHUWING AAN HET NEDERLANDSE VOLK (2010)


Teun van der Weijden stuurde in 2010 dit bericht, waarmee hij nogmaals waarschuwde voor de gevaarlijke situatie, waarin wij ons als volk bevinden.
De onder genoemde 'eerdere boodschappen' ontving hij ook en vanwege de ernst van de inhoud, voelde hij zich gedrongen, deze aan onze politieke en geestelijke leiders te zendenNa onderstaande openbaringen (maart 2006), kwamen er vanuit andere hoek soortgelijke boodschappen:

Het is heel frappant, dat in ongeveer dezelfde tijd (zie onder), verschillende mensen op verschillende plaatsen in de wereld soortgelijke boodschappen kregen!

Najaar 2006 ontmoette ik in Jeruzalem een internationaal team voorbidders. Een jaar later waren ze in Nederland.
God had hen duidelijk gemaakt, dat ze hier langer moesten blijven, dan ze gewend waren.
Al eerder (februari 2006) had God hen geopenbaard, dat er een watervloed over Nederland zou komen.

Ze moesten nu in Aalten een 'Refuge' (vluchtplaats) inrichten. Dat is ook gebeurd. Enkele lokale christenen hebben zich bij hen gevoegd.
Enige tijd later maakte God hen duidelijk, dat het de tijd was, deze boodschap ook verder bekend te maken en mocht ik dit ook op mijn toenmalige website plaatsen en mails verzenden naar mijn adressenbestand.
Daar kwamen later ook weer bevestigende reacties op.


De profetische boodschappen:


    * Aalten, een kustplaats
    * Aalten een Kustplaats deel II (uitgebreid document met historische achtergrond en waarvan het laatste deel vanaf pag. 20 specifiek over Aalten gaat)


Na de 2e boodschap, kwam er een reactie van een ontvanger van de mail, die zelf ook duidelijke openbaringen van God had gekregen en dit als een bevestiging ontving.
Het betreffende gezin is toen naar Aalten verhuisd. 

Meer uitgebreide informatie hierover op hun website: http://www.watchmanwhatofthenight.com/  (Engelstalige website met Engelse en Nederlandse documenten)

 


Hieronder de eerdere boodschappen:

BOODSCHAP AAN HET NEDERLANDSE VOLK.     EEN (TWEEDE) DROOM

Dordrecht, 24 maart 2006

Aan leiders en leden van alle denominaties van Christus' Gemeente in Nederland.

"….…want in der waarheid, de HEERE heeft mij tot u gezonden, om al deze woorden voor uw oren te spreken." (Jer.26:15b)

"Ga heen in deze uw kracht………….heb Ik u niet gezonden?" (Richteren 6:14)

Bemoedigd door deze woorden van God wend ik mij tot u met een verzoek.

Zou u bijgaande BOODSCHAP AAN HET NEDERLANDSE VOLK willen verspreiden/bekend maken aan mensen in uw omgeving zodat er een schokeffect door Nederland mag gaan en onze natie tot bekering mag komen zoals in Ninevé gebeurde?

Christus Gemeente in Nederland is verschrikkelijk verdeeld en verscheurd, en mede daardoor zo krachteloos geworden. Er zijn gelovigen die hieronder lijden, die hier bedroefd over zijn, die al heel lang de Heere bidden en smeken dat er verandering mag komen.

En er gaat verandering komen! God gaat Zijn Gemeente in Nederland herstellen, maar wel door het oordeel heen, tenzij wij ons bekeren.(Jer.26:3,13 ).
Er zijn ook gelovigen die hieronder niet bewogen zijn, die lauw zijn, wereldgelijkvormig, geestelijk ingezonken en ingeslapen.

Gelovigen die "bouwen aan hun eigen huis" en Gods Huis woest laten. (Haggai !)

Als dat van u geldt, dan roept God u toe: Wordt wakker! "Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden; en Christus zal over u lichten." (Efeze 5:14) Laten we de handen ineen slaan, samen ons verootmoedigen en bidden en samen aan Gods Huis bouwen.

Er zijn ook heel veel "naam-christenen", kerkmensen, die niet met een oprecht hart geloven en met de mond belijden dat de Heere Jezus uit de doden is opgewekt. (Romeinen 10:9-10)

Christenen, die wel zeggen in God te geloven maar die niets hebben met Jezus, als de Redder van de wereld, de Zoon van God en Zoon des mensen, de Middelaar tussen God en de mensen en de Koning van Israël (laten we dat niet vergeten!) en tevens God Zelf zijnde. Een mysterie!

"Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Hij gezonden heeft."
Het geloof in God en in Jezus Christus en Dien gekruisigd, dat doet ons een oprecht christen zijn en daardoor worden wij "als een levende steen gebouwd tot een geestelijk huis." ( 1 Petrus 2:4-5) Aan dit Huis van God wens ik (mee) te bouwen. U ook?

Wilt u met ons meebidden dat er bekering mag komen, opdat het dreigende oordeel van God mag worden afgewend?

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,

Teun van der Weijden

Vanuit de gemeenschap met medegelovigen, waaronder Platform "Eenheid, door verootmoediging en verzoening"

Ds. Jan den Admirant, Hoogeveen

Wout Bouwman, Epe

Drs. Bert Dorenbos, Hilversum
BOODSCHAP AAN HET NEDERLANDSE VOLK.
 
Aan: Koningin Beatrix der Nederlanden,

Minister-President Balkenende,

de kinderen van God en

alle andere inwoners van Nederland.

Geliefde landgenoten,

Op 8 maart 2006, de biddag voor gewas en arbeid, waren wij met een aantal gelovigen op De Dam in Amsterdam.
Daar is door broeder Cees Vork van Op de Bres voor Nederland om 12.00 uur een verklaring voorgelezen waarin de volgende woorden voorkomen die hij van God in Jeruzalem ontvangen heeft: IK ga Amsterdam oordelen vanwege haar zonden.

Omdat ik ook geloof dat God al vele jaren Nederland dreigt met oordelen te bezoeken heb ik, in overleg met hem, daarna de hieronder beschreven proclamatie voorgelezen.

BESTE MEDE NEDERLANDERS, 8 maart 2006

Wij staan hier vandaag op de De Dam in Amsterdam niet op persoonlijke titel.

Wij staan hier als ambassadeurs van de Koning der koningen en de Heere der heren.

Wij staan hier in de Naam van Koning JEZUS. Hij heeft gezegd dat Hem alleen alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. Hij geeft Zijn kinderen en knechten volmacht en autoriteit om in Zijn Naam de boodschap van Gods liefde en genade te proclameren. Wij mogen u de boodschap doorgeven dat er vergeving van zonde is, genezing en bevrijding door het bloed van de Heere Jezus Christus. Alleen Zijn bloed reinigt u en mij van al onze zonde.

Deze blijde boodschap mogen wij uitdragen en proclameren, dat GOD LIEFDE IS.

Geloof deze boodschap en bekeert u en u zult behouden worden en eeuwig leven hebben

Maar vandaag hebben we nog een andere boodschap.

Wij geloven dat het geduld van God met Nederland op is en dat Hij moet komen met Zijn oordelen.
GOD GAAT AMSTERDAM, GOD GAAT NEDERLAND OORDELEN VANWEGE HAAR ZONDEN.

God is een genadig en barmhartig God, GOD ZELF IS LIEFDE. Maar God is ook heilig en rechtvaardig, Hij kan de zonde niet door de vingers zien. De zonde, dat we als Nederlandse natie Zijn liefde hebben versmaad, niet in Jezus geloven als de Enige Redder van de wereld, en Zijn goede geboden hebben verlaten. Wij hebben als natie God de rug toegekeerd en zijn nu een post-christelijke natie geworden. Zondige en goddeloze wetten hebben we getolereerd en Gods straffende hand zal komen, tenzij wij ons bekeren en terugkeren naar God.

En toch…..! God is de God van de hoop, voor een wereld zonder hoop.

Het is ons vurig gebed en verlangen dat er door deze boodschap verandering mag komen zoals we ook in de Bijbel kunnen lezen bij de stad Ninevé.
Dat dit een schokeffect mag geven.

De inwoners van Ninevé bekeerden zich onder de oordeelsboodschap van Jona. En het kwaad waar God mee dreigde kwam niet, omdat de mensen zich bekeerden. En God deed het niet!

Wij schamen ons voor de Gemeente van de Heere Jezus Christus in Nederland, die zo verschrikkelijk verdeeld en verscheurd is. Bij ons is een beschaamd gelaat. Wij zijn, als Gemeente van Christus, lauw en wereldgelijkvormig, oppervlakkig en vaak niet vervuld en gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. Wij bidden en smeken God, dat allen in Nederland die in de Heere Jezus geloven en Hem liefhebben, zich samen verootmoedigen voor God en tot verzoening komen, opdat er éénheid en herstel mag komen waar JEZUS Zelf hartstochtelijk voor heeft gebeden, zoals we in Johannes 17 kunnen lezen.

O GOD, ONTFERM U OVER UW GEMEENTE IN NEDERLAND EN OVER ONS NEDERLANDSE VOLK EN WEES ONS GENADIG, OM JEZUS WIL.

ONTFERM U OVER ONZE KONINGIN EN ONZE MINISTER-PRESIDENT, OVER ONZE REGERING, LANDELIJK EN PLAATSELIJK, ONTFERM U OVER ALLE INWONERS VAN NEDERLAND. ONTFERM U OVER HET VERSCHEURDE LICHAAM VAN CHRISTUS, UW ZOON. ONTFERM U OVER UW VOLK ISRAEL, OVER DEZE WERELD IN NOOD, EN WEES ONS ALLEN GENADIG, OM JEZUS WIL.

AMEN.

Het gaat niet goed in Nederland. Al vele jaren luidt men de noodklok. Er wordt opgeroepen tot bekering en terugkeer naar God. Nederland-Alarm! Wat is er mis met ons? , zo schreef enige tijd geleden een vriend en broeder. De situatie in Kerk en samenleving is ongemeen ernstig. MAAR DIT VOLK WEIGERT ZICH TE BEKEREN. Zowel in het verleden als heden zijn er profetische stemmen, van Godswege, tot ons gekomen. Laten we deze stemmen ter harte nemen en ons verootmoedigen voor God en ons bekeren, Zijn aangezicht zoeken en bidden, dan zal Hij ook Nederland genezen. (2 Kronieken 7:14)

Laten we luisteren naar God en naar Zijn knechten, de profeten, en Hem gehoorzaam zijn.

Onlangs kreeg ik een droom die mij erg heeft aangegrepen. Hieronder geef ik hem weer.

Vriendelijk wil ik u vragen dit alles biddend te onderzoeken. Pas nadat ik deze droom ontving las ik in het blad Op de Bres voor Nederland de boodschap van broeder Cees Vork. Wij ervoeren dit beide als een bevestiging van God. De meest aangrijpende bevestiging was het woord uit Gods Woord: "Daarom, zo zegt de HERE: Zie, Ik breng over hen rampspoed, waaraan zij niet zullen kunnen ontkomen"(Jer.11:11a) Hierdoor was ik zeer ontdaan.
Dordrecht, 1 maart 2006

EEN (TWEEDE) DROOM

Op 30 december 1995 publiceerde ik EEN DROOM waarin God mij had laten zien Nederland met een watersnood te bezoeken als het zich niet bekeerde. We zijn nu tien jaar verder.

Nederland heeft zich niet bekeerd. En toch heeft God nog steeds geduld met ons. Totdat…!

Op dinsdag 14 febr.2006 hadden we bij een zuster in Oosterbeek onze maandelijkse bidstond i.v.m. het werk van Stichting "Schreeuw om Leven." De nacht van 13 op 14 febr. had ik een aangrijpende droom. Ik zag, samen met mijn vriend en broeder Bert Dorenbos van Schreeuw om Leven, de geweldige dreiging van een watersnood. Heel donker en dreigend tekende alles zich af. We begonnen ontzettend te huilen. Daarna zag ik op allerlei plaatsen de aarde open gaan en grote zwarte wolken stegen daaruit op. Beangstigend.

Heel vroeg stond ik op, en was door dit alles erg bevreesd, zoals beschreven in Psalm 119:120 "Het haar van mijn vlees is te berge gerezen van verschrikking voor U, en ik heb gevreesd voor Uw oordelen." Ik vroeg de Heere wat dit alles kon betekenen. Ik las de brief van Judas en werd sterk geraakt door vers 14b en 15 waar staat: "Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij godlooslijk(zonder God) gedaan hebben en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben."

Zo ging ik naar de bidstond, aangedaan door dit alles. Na de bidstond vertrouwde ik het alleen aan broeder Bert Dorenbos toe.

(Broeder Dorenbos gelooft dat het oordeel van God zal komen vanwege het feit dat al zoveel jaren lang massaal kinderen in de moederschoot worden omgebracht. Hij trekt de parallel naar de geschiedenis van koning Salomo, in de Bijbel beschreven, die de kinderen opofferde aan de Moloch. Toen is Gods oordeel over Israël gekomen. Nu zal Gods oordeel over Nederland komen als we ons niet bekeren. Daarom: Bekeert u en leeft! )

Afgelopen zaterdag las ik in de gebedsbrief van "Op de Bres voor Nederland" van broeder Cees Vork over Gods oordeel over Amsterdam.
"Het geduld van God raakt op en Hij moet komen met oordelen. De woorden die we op ons hart meedragen zijn: IK GA AMSTERDAM OORDELEN VANWEGE HAAR ZONDEN. In het gebed zijn dit de enige woorden die we ontvingen. Er werd geen tijdspad aangegeven of op welke wijze dit gaat gebeuren."
Aldus broeder Cees Vork. Met hem heb ik hierover gesproken en mijn droom bekend gemaakt.

Door dit bericht werd ik extra verschrikt en zag het als een duidelijke bevestiging van God.

De nacht van zaterdag 25 op zondag 26 febr. hielden de woorden uit Jer. 6:11 mij erg bezig

"Daarom ben ik vol van des HEEREN grimmigheid, ik ben moede geworden van inhouden."

Tevens bracht de Heere mij opnieuw in herinnering hoe we onlangs op een zondagmorgen Psalm 119:60 zongen waarvan de laatste regel luidt: Uw oordeel, HEER, kan niet dan vrees’lijk wezen. Ook bracht de Heere mij in herinnering: IK ZAL HET VOORTAAN NIET MEER VOORBIJGAAN, HET IS VAST BESLOTEN, HET KOMT HAASTIG.

Inwoners van Amsterdam, van Nederland, neem deze waarschuwing ter harte en bekeert u tot de God van Abraham, Izak en Jakob en gelooft in de Heere Jezus Christus.

Toch ben ik hoopvol gestemd. Waarom?
Omdat de Heere mij ook eens liet zien dat er over heel Nederland een geweldig licht opging, de Zonne der gerechtigheid, Christus!, waardoor heel Nederland verlicht werd. Al zou dan eers het oordeel moeten komen, is het toch een Vaderlijke kastijding die ons terugbrengt naar Hem. Van harte hoop en bid ik dat er onder de dreiging van de oordelen van God over Nederland bekering zal komen, zodat God het niet zal doen, zoals bij Ninevé. Als er in politieke of maatschappelijke situaties een crisis is dan is er in het uiterste geval de roep: Laat de Koningin spreken.

Deze boodschap heb ik ook aan haar gezonden met de hoop en het gebed dat zij zal spreken, zoals eens de koning van Ninevé sprak en een vasten uitriep. (Jona 3:6a)

O, LAND! LAND! LAND! HOORT DES HEEREN WOORD !

Evangelist Teun van der Weijden


Terug naar hoofdpagina 

© Gerard.K.Boersma  - gewijzigd 22-12-2020