Ye'shua (God redt zijn volk)

Ye'shua - God redt zijn

  Ik ben YHVH (YeHoVH), dat is Mijn Naam.... Jesaja 42:8   Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam (SV)


Zoals geschreven: ..want uit Tsion zal Torah (de wet) uitgaan en het woord van YeHoVH uit Jeruzalem. Jesaja 2:3

Inderdaad heeft het Woord van YeHoVH ons bereikt, door Zijn Heilige Geest in de vorm van een nieuwe openbaring met betrekking tot Zijn Naam, de Naam van de Messias en Zijn Woord uit Jeruzalem.
De openbaring gaat over de naam Jezus; deze naam komt van de Griekse naam Isous. De eeuwen door in de geschiedenis, heeft de mensheid de naam Isous, later Jezus, gebruikt zonder te weten, dat er een betekenis is in deze naam Isous.

In ons taalgebruik wordt 'Jezus' vaak gebruikt als vloek of stopwoord.

Als onze Schepper aan iemand een naam geeft met een heel belangrijke betekenis, dan heeft geen mens het recht, om deze te veranderen in een betekenisloze naam.
Hoeveel temeer geldt dat voor Zijn eigen Zoon, onze Verlosser, door wie wij vergeving van onze zonden mogen ontvangen en daardoor het eeuwige leven!

Maar de boodschapper van YeHoVH zei tegen de Joodse jonge vrouw Mirjam מִרְיָם
(niet Maria - door mensen bedacht):  '...je zult zijn naam heten: Ye'shua.' (Lukas 1:31 SV)
Ye'shua (Ned. uitspraak: Je'sjoea) is de verkorting van de naam Yehoshua. In het Hebreeuws betekent deze naam: In Yah is mijn Redding en Yah staat voor  YeHoVH , onze hemelse Vader.
'En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Ye'shua; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.' (Matthes 1:21 SV).

Alleen in het Hebreeuws of Aramees, is de uitleg verklaarbaar.
....

Voor de Joden geldt: '..... dat hun de Woorden Gods zijn toevertrouwd.'Romeinen 3:2 En wel in hun eigen taal: Hebreeuws.

.....
De naam Jezus is geen vertaling van Zijn juiste en ware naam Ye'shua maar een vervanging van zijn heilige naam in een betekenisloze naam Jezus.
Als het een correcte vertaling van Zijn heilige Hebreeuwse naam Ye'shua zou zijn, dan zou de betekenis van Zijn naam hetzelfde zijn zowel in het Engels als in het Grieks. In het Grieks heeft de naam Isous geen verband met sotr, het Griekse woord voor redden.

HANDELINGEN 4:12 - En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen anderen Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.' (SV)

Er is slechts een Naam en dat is de naam Ye'shua.
In Ye'shua Messias, in Yah, in YeHoVH is mijn Redding !!

Exodus 23:13 - Ten aanzien van alles, wat Ik u bevolen heb, zult gij op uw hoede zijn; de naam van andere goden zult gij niet noemen, hij zal uit uw mond niet gehoord worden.' (NBG)

Psalm 16:4 - Vele zijn de smarten van hen, die dingen naar de gunst van een andere (god); ik zal hun plengoffer van bloed niet plengen, zelfs hun naam niet op mijn lippen nemen.'

....

Herstel van Namen (YeHoVaH) en van de Zoon: Ye'shua

Ye'shua  is de verkorte vorm van Yehoshua en betekent 'YeHoVaH redt'. In de meeste Bijbels wordt een vervormde naam vanuit het Griekse woord Iesous gebruikt: Jezus,  Jesus, Jesoe, Gsoes, Isa, etc.; dus in elke taal een andere naam, die geen betekenis heeft. Dat de naam Isa ook wordt gebruikt als naam voor Jezus, geeft ook verwarring. Isa in de Koran is niet de Zoon van YeHoVaH en heeft ook een heel andere opdracht als Hij terug komt naar de aarde: hij zal namelijk de joden en de christenen straffen.
Deze naamsverandering is
vreemd en niet logisch. Het is gebruikelijk om namen bij mensen de naam gelijk te laten; hooguit anders geschreven i.v.m. spelling naar uitspraak (op deze site hanteer ik de Engelse schrijfwijze - uitspraak: Jesjoea). 
Dat is des temeer van belang, waar het gaat om namen met een belangrijke betekenis, zoals in dit geval. En helemaal als YeHoVaH  Zelf de opdracht geeft Hem zo te noemen.

Ik ben wel steeds meer gaan inzien, dat het ook eigenlijk wel vreemd is, dat waarschijnlijk als enige persoon Ye'shua in bijna elke taal weer een andere naam krijgt, terwijl dit verder niet gebeurt, behalve dan dat i.v.m. de uitspraak de woorden wel eens anders worden geschreven (bijv. Allah, Budha of Boedha en ook Ye'shua-Yeshua.
Ook als ik aan mijn eigen naam denk, zou ik in elke andere taal toch dezelfde naam hebben en ook niet accepteren, dat men mij bijvoorbeeld Jerry, Gerald, Gerhard, George of hoe dan ook zou noemen, maar ik hou mijn naam Gerard.
Op een moment is er besloten deze aanpassing van Zijn naam te hanteren. Het heeft er zeker ook toe bijgedragen, dat met name Joden, Jezus moeilijk als de Messias kunnen aanvaarden.
Deze naam heeft niet de betekenis, die zijn originele naam Ye'shua ( יֵשׁוַּע  uitspraak: Jesjoea`) heeft; het is een vervormde Griekse naam.
Verder is natuurlijk in de loop der eeuwen ontzettend veel onrecht en kwaad de Joden aangedaan juist in de naam van Jezus.

Al met al was dit genoeg reden voor mij, om vanaf toen de naam Ye'shua te gaan gebruiken, al heeft men mij dat nog wel eens kwalijk genomen. Het gekke is, dat veel christenen, die moeite hebben met de naam Ye'shua, totaal geen problemen hebben met de Engelse vertaling van de Griekse naam: Jesus (uitgesproken: Djiezus).
De naam Ye'shua draagt het hele evangelie feitelijk al in zich.
Meer over het bijzondere van deze naam: Genesis / Be'reesjiet 1:1 'de 7 woorden'
M.i. helpt het ook om de door ons opgerichte muur tussen  Joodse en de niet-Joodse gelovigen  af te breken.
De belofte van Ye'shua zal namelijk uitkomen: 'het zal worden n kudde en
n Herder' - Johannes 10:16Wees gezegend in de naam van Ye'shua, onze Messias, HalleluYH = Prijs YaHGerard K. Boersma  - 
(laatste aanpassing 10 juli  2022)

Terug